Ceny v súťaži Inžinierska cena 2015 - Kendi

Vytlačiť

 

KKUI získala 2 ocenenia zo 4 v SR v súťaži Inžinierska cena 2015:

Ap­li­ká­cia me­tód ume­lej in­te­li­gen­cie pri vy­tvá­ra­ní agen­ta

hra­jú­ce­ho stra­te­gic­ké hry v reál­nom ča­se -  Ing. Mar­tin Čer­tic­ký

Re­konštruk­cia ria­dia­ce­ho sys­té­mu pre dáv­ko­va­cí a ba­lia­ci s­troj ces­to­vín - Ing. Dá­vid Ken­di

http://www.itnews.sk/spravy/tlacove-spravy/2015-09-18/c171082-vyhodnotenie-inzinierskej-ceny-2015

Tešíme sa a blahoželáme...

 

Fotky ktoré sú ňižšie sú od nášho diplomanta Dávida Kendiho:

WP 20151001 13 15 04 Pro

Plágat (žltý)poisujúci celý proces rekonštrukcie systému pre dávkovanie cestovín

 

DP Kendi Plagat final

Plagát ktorý sme poslali do súťaže

 

WP 20151001 19 45 01 Pro

Náš diplomant Ing. Dávid Kendi získal certifikát s finančnou odmenou

Tuesday the 31st. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.