Nový projekt RoboSwarmNET

Vytlačiť

RoboSwarmNET
Nadácia Tatra Banky - Vzdelanie pre inštitúcie
Dušan Herich - zodpovedný riešiteľ, doktorand
Trvanie: 12/2021 - 12/2022

Skupina inteligentných kybernetických systémov bola úspešná v grantovom programe Nadácie Tatra Banky s projektom RoboSwarmNET, ktorého zodpovedným riešiteľom je Dušan Herich. RoboSwarmNET sa bude sústrediť na inovovanie výučby technológií v swarm robotike. Autonómne riadené vozidlá patria medzi perspektívne technológie v oblasti swarm robotiky a informačných technológií, ktoré budú v časovom období niekoľkých rokov výrazne ovplyvňovať spôsob dopravy. Vďaka projektu budú mať študenti prístup k modernému hardvérovému vybaveniu a to od súčastí potrebných na skonštruovanie prototypu robotického vozidla, jeho pripojenie ku komunikačným sieťam, využitie konceptov počítania na hrane siete, cloudového počítania a bezdrôtových senzorových sietí až po testovanie navrhnutého riešenia.

 

monsterborg

 

RoboSwarmNET
Tatra Banka Foundation - Education for insitutions
Dušan Herich - responsible researcher, PhD student

The Intelligent Cyber Systems Group team was successful in the grant programme of Tatra Banka Foundation with the RoboSwarmNET project, whose responsible researcher is Dušan Herich. The project will focus on innovating the teaching of technologies in swarm robotics. Autonomous vehicles are one of the promising technologies in robotics and information technology, which will significantly influence the way of transportation in a time of several years. Through the project, students will have access to advanced hardware ranging from the components needed to construct a prototype robotic vehicle, connect it to communication networks, use the concepts of edge computing, cloud computing and wireless sensor networks, and test the proposed solution.

Thursday the 25th. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.