prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.

 

iveta zolotova5

 

prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.

 

Centrum aplikovanej kybernetiky / Center of Applied Cybernetics (CAK)

Katedra kybernetiky a umelej inteligencie / Department of Cybernetics and Artificial Intelligence

Fakulta elektrotechniky a informatiky / Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Technická  univerzita v Košiciach / Technical University in Košice

 

Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Publikácie: evidované v UK/CREP

Ing. Marek Bundzel PhD.

 

marek bundzel

 

doc. Ing. Marek Bundzel, PhD.

 

Centrum aplikovanej kybernetiky / Center of Applied Cybernetics (CAK)

Katedra kybernetiky a umelej inteligencie / Department of Cybernetics and Artificial Intelligence

Fakulta elektrotechniky a informatiky / Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Technická  univerzita v Košiciach / Technical University in Košice

 

Mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Ing. Peter Papcun PhD.

 peter papcun

Ing. Peter Papcun, PhD.

144    

Center of Applied Cybernetics

Department of Cybernetics and Artificial Intelligence

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Technical University in Košice

 

Address: Letná 9, 042 00 Košice

Office: L535B

+421 55 602 2508

 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 

Since January 2018, I have been head of Center of Applied Cybernetics at the Department of Cybernetics and Artificial Intelligence of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics at Technical University of Košice. From June 2015, I work at this department as an assistant professor in study programs Intelligent Systems and Business Informatics. I am also a member of the research group Intelligent Cybernetics Systems at the DCAI FEEI TU in Košice.

 

Research focus:

 • Industry 4.0 (Industrie 4.0 / Smart Manufacturing / Smart Industry):
  • Cyber-Physical Systems (CPS)
  • Industrial Internet of Things (IIoT)
  • Operator 4.0 (visualization systems, virtual reality, augmented reality, ...)
  • Robotics

 

Areas of interest:

 • Programming and algorithmization (C, C++, C#, Matlab, ...)
 • Drivers and firmware programming (C, C++, C#, Arduino, Assembler, ...)
 • Robots programming (C, MELFA V, ...)
 • Technological elements and production lines design, realization and programming (C, C++, RS Logix 5000, ...)
 • Visualization (C#, ASP.NET, FT View, InTouch, ...)

 

Teaching:

 • Past:
  • Peripheral Devices and Connection to Environment
  • Computer Systems in Control
  • Distributed Control Systems
  • Management Information Systems
  • Control of Technological Processes
 • Today:
  • Industry 4.0
  • Control and Visualization Systems
  • Repetition of Field
  • Architectures of Industrial Information Systems
  • Open Informatics for Intelligent Systems

 

Theses Consultations: 22

 

Supervisor of bachelor theses:

 • ŠIMKO, Boris: Design and Realization Applications for Simulation and Communication on Laboratory Model Mobile Suitcase - 2016
 • GAJDZIK, Miroslav: New Architectures of Industrial Information Systems - 2016
 • LEHET, Ivan: Design and Realization of Laboratory Model Smart House - 2016
 • FIGURA, Michal: Design and Realization of Communication Interface between Smartphone and Mobile Robots Khepera III - 2016
 • PETHŐ, Matúš: Design and Realization of the Tube Laboratory Model Controller - 2016
 • ABRAMČUK, Matej: M2P Interface for IoT Education Model on Web - 2017 (in preparation)
 • ČIK, Ivan: Design and Realization of IoT Education Model - 2017 (in preparation)
 • KUC, Michal: Internet of Things Household - 2017 (in preparation)
 • SEDLÁK, Damián: Design and Realization of Physical Model of Quadcopter with Basic Feedback Control - 2017 (in preparation)

 

Supervisor of diploma theses:

 • KAJÁTI, Erik: Design and Implementation of Control of Laboratory Model Traverza by Cloud Technology - 2016
 • ZAJAC, Maroš: Image Processing and Cloud Interaction Based on Internet of Things - 2016
 • KURUC, Peter: Design and Realization of ICS in Concept od the Industry 4.0 for Laboratory of ICS - 2017 (in preparation)
 • PETHŐ, Matúš: Control of Pneumatic Muscles in an Intelligent Rehabilitation - 2018 (in preparation)
 • ŠIMKO, Boris: Potential Uses of Micro-PLC in Industry 4.0 Concept - 2018 (in preparation)
 • ROŠKO, Richard: Augmented Reality in Industry 4.0 Concept - 2018 (in preparation)

 

Projects:

 • Completed national projects:
  • Dynamic Hybrid Architectures in Multi-Agent Network Control Systems (VEGA č. 1/0286/11)
  • Development of Modern University Textbooks for the Core Units of Newly-Transformed Study Program "Cybernetics and Information-Control Systems" in the Second Degree of Study, In Slovak: "Vypracovanie moderných vysokoškolských učebníc pre ťažiskové jednotky nového transformovaného študijného programu 'Kybernetika a informačno-riadiace systémy' na druhom stupni štúdia" (KEGA č.034TUKE-4/2011)
  • CyberLabTrainSystem - Demonstrator and Trainer Information-Control Systems (KEGA)
  • University Science Park Technicom for innovative applications with knowledge technology support, ITMS code 26220220182, co-financed by the ERDF (2013 - 2015)
  • Package add-ons for Further Reform of Education at TU in Košice, In Slovak: "Balík doplnkov pre ďalšiu reformu vzdelávania na TUKE", AS FEU, ITMS: 26110230093, 2013-2015
  • Universities as Engines of Knowledge Society - University Students to Practice, In Slovak: "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti – Vysokoškoláci do praxe", ITMS: 26110230089, 2012-2015
  • CASTLE - Comfortable And SmarT Living Expanded, Tatra Bank Foundation, E-talent 2016 (project leader)
 • Completed international projects:
  • Pilot laboratory of IoT, IBM Country project, IBM 2016
 • National projects:
  • CyberLabTrainSystem - Demonstrator and Trainer Information-Control Systems - innovation (KEGA)
  • REPAIR - REhabilitation PlAtform ImpRovement, Tatra Bank Foundation, E-talent 2017
  • Quo vadis Smart Industry/Industry 4.0?, Tatra Bank Foundation, Quality of Education 2017
 • International projects:
  • Microsoft Azure Research Award: Smart Manufacturing, 2017-2018 (project leader)
  • Microsoft Azure Research Award: IoT Cloud Control – Smart Living and Smart Manufacturing, 2016-2017
  • Erasmus Plus - New Zealand - University of Auckland and USA - NIST, 2016-2018

 

My theses:

 • Dissertation thesis:
  • Modeling and Optimization of Robotic and Technological Production Lines (supervisor & consultant: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc.) - 2015
 • Thesis for dissertation exam:
  • Modeling and Optimization of Industrial Robots Velocity (supervisor & consultant: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc.) - 2013
 • Diploma (Master) thesis:
  • Control of Robot Integrated in Flexible Production Line (supervisor: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc., consultant: Ing. Matej Čopík) - 2011
 • Bachelor thesis:
  • Realization of Feedback Control of the Light System (supervisor: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc., consultant: Ing. Juraj Chovaňák) - 2009

 

Publications:

Ing. Peter Papcun PhD.

 peter papcun

Ing. Peter Papcun, PhD.

     144

Centrum aplikovanej kybernetiky

Katedra kybernetiky a umelej inteligencie

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Technická  univerzita v Košiciach

 

Adresa: Letná 9, 042 00 Košice

Kancelária: L535B

+421 55 602 2508

 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 


Od januára 2018 som vedúcim Centrá aplikovanej kybernetiky na na Katedre kybernetiky a umelej inteligencieFakulty elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach. Na tejto katedre som aj odborným asistentom študijného odboru Kybernetika od júna 2015, okrem výskumnej činnosti vediem záverečné práce a vyučujem študentov študijných programov Inteligentné systémy a Hospodárska informatika vo výskumnej skupine Inteligentných kybernetických systémov.

 

Výskumné zameranie:

 • Industry 4.0:
  • Kyber-fyzikálne systémy (CPS)
  • Industrial Internet of Things (IIoT)
  • Operator 4.0 (vizualizačné systémy, virtuálna realita, rozšírená realita, ...)
  • Robotika

 

Oblasti záujmu:

 • Programovanie a algoritmizácia (C, C++, C#, Matlab, ...)
 • Programovanie ovládačov a firmvérov (C, C++, C#, Arduino, Assembler, ...)
 • Programovanie robotov (C, MELFA V, ...)
 • Návrh, realizácia a programovanie technologických prvkov a výrobných liniek (C, C++, RS Logix 5000, ...)
 • Vizualizácia (C#, ASP.NET, FT View, InTouch, ...)

 

Výučba:

 • Cvičenie predmetov v minulosti:
  • Periférne zariadenia a styk s prostredím
  • Počítačové systémy v riadení
  • Distribuované systémy riadenia
  • Manažérske informačné systémy
  • Riadenie technologických procesov
 • Vedenie cvičení a prednášanie vybraných kapitol:
  • Industry 4.0
  • Riadenie a vizualizačné systémy
  • Repetitórium odboru
  • Architektúra priemyselných informačných systémov
  • Otvorená informatika pre inteligentné systémy

 

Konzultácie záverečných prác: 22

 

Vedenie bakalársky prác:

 • ŠIMKO, Boris: Návrh a realizácia simulačných a komunikačných aplikácií pre laboratórny model Mobilný kufor - 2016
 • GAJDZIK, Miroslav: Nové architektúry priemyselných informačných systémov - 2016
 • LEHET, Ivan: Návrh a realizácia laboratórneho modelu Inteligentný domček - 2016
 • FIGURA, Michal: Návrh a realizácia komunikačného rozhrania medzi inteligentným telefónom a mobilným robotom Khepera III - 2016
 • PETHŐ, Matúš: Návrh a realizácia riadenia laboratórneho modelu Trubica - 2016
 • ABRAMČUK, Matej: Webové rozhranie M2P na IoT výučbovom paneli - 2017 (zatiaľ neobhájená)
 • ČIK, Ivan: Návrh a realizácia IoT výučbového modelu - 2017 (zatiaľ neobhájená)
 • KUC, Michal: Domácnosť internetu vecí - 2017 (zatiaľ neobhájená)
 • SEDLÁK, Damián: Návrh a realizácia fyzikálneho modelu kvadrokoptéry a jeho základného riadenia - 2017 (zatiaľ neobhájená)

 

Vedenie diplomových prác:

 • KAJÁTI, Erik: Návrh a realizácia riadenia laboratórneho modelu Traverza pomocou cloudových technológií - 2016
 • ZAJAC, Maroš: Spracovania obrazu a interakcie s cloudom na báze Internetu vecí - 2016
 • KURUC, Peter: Návrh a realizácia IRS v koncepte Industry 4.0 pre laboratórne modely Laboratória IKS - 2017 (zatiaľ neobhájená)
 • PETHŐ, Matúš: Riadenie pneumatických svalov v inteligentnej rehabilitácii - 2018 (zatiaľ neobhájená)
 • ŠIMKO, Boris: Možnosti využitia mikro-PLC v koncepte Industry 4.0 - 2018 (zatiaľ neobhájená)
 • ROŠKO, Richard: Rozšírená realita v koncepte Industry 4.0 - 2018 (zatiaľ neobhájená)

 

Projekty:

 • Ukončené národné projekty:
  • Dynamické hybridné architektúry v multiagentových sieťových riadiacich systémoch (VEGA č. 1/0286/11)
  • Vypracovanie moderných vysokoškolských učebníc pre ťažiskové jednotky nového transformovaného študijného programu "Kybernetika a informačno-riadiace systémy" na druhom stupni štúdia (KEGA č.034TUKE-4/2011) 
  • CyberLabTrainSystem - demonštrátor a tréner informačno-riadiacich systémov - inovácia (KEGA)
  • Univerzitný vedecký park Technicom pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií, kód ITMS:26220220182, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, (2013 - 2015)
  • Balík doplnkov pre ďalšiu reformu vzdelávania na TUKE, AS FEU, ITMS: 26110230093, 2013-2015
  • Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti – Vysokoškoláci do praxe, ITMS: 26110230089, 2012-2015
  • CASTLE - Comfortable And SmarT Living Expanded, Nadácia Tatra banky, E-talent 2016 (zodpovedný riešiteľ)
 • Ukončené medzinárodné projekty:
  • Pilot laboratory of IoT, IBM Country project, IBM 2016
 • Národné projekty:
  • CyberLabTrainSystem - demonštrátor a tréner informačno-riadiacich systémov - inovácia (KEGA)
  • REPAIR - REhabilitation PlAtform ImpRovement, Nadácia Tatra banky, E-talent 2017
  • Quo vadis Smart Industry/Industry 4.0?, Nadácia Tatra banky, Kvalita vzdelávania 2017
 • Medzinárodné projekty:
  • Microsoft Azure Research Award: Smart Manufacturing, 2017-2018 (zodpovedný riešiteľ)
  • Microsoft Azure Research Award: IoT Cloud Control – Smart Living and Smart Manufacturing, 2016-2017
  • Erasmus Plus - Nový Zéland-University of Auckland a USA-NIST, 2016-2018

 

Moje záverečné práce:

 • Doktorandská dizertačná práca:
  • Modelovanie a optimalizácia robototechnológických výrobných liniek (vedúci a konzultant ZP: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc.) - 2015
 • Písomná práca k dizertačnej skúške:
  • Modelovanie a optimalizácia rýchlosti priemyselných robotov (vedúci a konzultant ZP: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc.) - 2013
 • Diplomová práca:
  • Riadenie robota integrovaného v pružnej výrobnej linke (vedúci ZP: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc., konzultant ZP: Ing. Matej Čopík) - 2011
 • Bakalárska práca:
  • Realizácia uzavretého regulačného obvodu svetelnej sústavy (vedúci ZP: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc., konzultant ZP: Ing. Juraj Chovaňák) - 2009

 

Publikácie:

Ing. Erik Kajáti

 

kajatiFoto

 

Ing. Erik Kajáti

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

4th year of Ph.D. study

 

 

Centrum aplikovanej kybernetiky / Center of Applied Cybernetics

Katedra kybernetiky a umelej inteligencie / Department of Cybernetics and Artificial Intelligence

Fakulta elektrotechniky a informatiky / Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Technická  univerzita v Košiciach / Technical University in Košice

 

 

Office: Vysokoškolská 4, 156

Points of study: Industry 4.0, Cyber-Physical Systems, Industrial IoT

 

Wednesday the 21st. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.