Zoznam dizertačných prác je tu

 

Projekty a granty

Medzinárodné

Národné

 • Nadácia TatraBanky - Vzdelanie pre inštitúcie - Drony pre budúcnosť: praktické vzdelávanie a výskum (DronEd), riešiteľ, 2023/2024, zodpovený riešiteľ Erik Kajáti
 • ENISaC - Edge eNabled Intelligent Sensing and Computing, APVV-20-0247, 2021-2024, zodpovedná riešiteľka Iveta Zolotová
 • Siemens Heathineers - Intelligent Health Lab-Siemens Healthineers Space, 2019-doteraz, zodpovedná riešiteľka Iveta Zolotová
 • VEGA, EDEN - Edge-enabled inteligentné systémy, 1/0480/22, 2022 - 2025, zodpovedný riešiteľ Peter Papcum

 

 • Nadácia Tatrabanky - digital-pre-vysokoškolákov - ArtiPark 2 - Artificial Parkinson, 2022/2023,zodpovený riešiteľ Michal Podžuban
 • TUKE výskumný grant pre mladých vedeckých pracovníkov, AIT-HMC-I5.0 - AI based approaches and enabling IT technology for human-machine collaboration in Industry 5.0 ,2023, zodpovený riešiteľ Maroš Krupáš
 • FEI grant - Lokalizácia a navigácia v interiéri pomocou technológie UWB, 2023, zodpovený riešiteľ Ľubomír Urblík

 

 • TUKE výskumný grant pre mladých vedeckých pracovníkov, AAIE – Akcelerácia umelej inteligencie na hrane siete, 2022, zodpovený riešiteľ Alexander Brecko  
 • Nadácia Tatra Banky - RoboSwarmNET, 2022,zodpovený riešiteľ Dušan Herich 
 • FEI grant - Robotické videnie v inteligentnom priestore, 2022,zodpovený riešiteľ Peter Papcun  
 • FEI grant - ACNE - Accelerating computations on the network’s edge, FEI-2021-81, 2021, zodpovedný riešiteľ Ladislav Pomšár
 • Nadácia Tatrabanky - ARTIpark - AI powered Parkinson diagnosis, 2020, zodpovedný riešiteľ Ladislav Pomšár
 • KEGA - Smart Industry/Architektúry inteligentných informačných a kybernetických systémov, 2018-2020, 033TUKE-4/2018, zodpovedná riešiteľka Iveta Zolotová, zástupca Peter Papcun
 • VEGA - Inteligentné kyber-fyzikálne systémy v heterogénnom prostredí s podporou IoE a cloudových služieb, 2017-2020, 1/0663/17, zodpovedná riešiteľka Iveta Zolotová, zástupca Peter Papcun
 • FEI grant - Kognitívne laboratórium - inteligentná interakcia medzi človekom a systémom pre well-being, 2020, zodpovedná riešiteľka Dominika Čupková, zástupca Erik Kajáti
 • Nadácia US Steel - Výskum a inovácie v laboratóriách pre Inteligentné systémy a robotiku/Smart Industry, 2019, zodpovedná riešiteľka Iveta Zolotová 
 • FEI Grant - Intelligent Lab Space - towards intelligent human-system interoperability, 2019, zodpovedný riešiteľ Erik Kajáti 
 • Nadácia Tatrabanky - Kvalita vzdelávania - MILEAGE - Machine Learning Generation - 2018-2019, zodpovedný riešiteľ Erik Kajáti
 • Nadácia Tatrabanka - IoTNET - Take your kowledge to the edge, 2018 - zodpovedný riešiteľ Martin Miškuf
 • FEI grant - Decentralizovaná IoT architektúra pre efektívne využívanie dostupných zdrojov, FEI-2017-46, 2017-2018,  zodpovedný riešiteľ Jozef Mocnej
 • NadáciaTatrabanky - Študenti do sveta - Výskumný pobyt - University of Auckland, New Zealand, 2017-2018, Martin Miškuf
 • NadáciaTatrabanky - Business Idea - startUp Enterprise IoTNet - pozvánka do finále 2017 - zodpovedný riešiteľ Martin Miškuf
 • NadáciaTatrabanky - Kvalita vzdelávania - Quo vadis Smart Industry/Industry 4.0?, 2017, zodpovedná riešiteľka Zolotová, zástupca Papcun 
 • NadáciaTatrabanky - E-talent - REPAIR - REhabilitation PlAtform ImpRovement, 2017, zodpovedný riešiteľ Bundzel, zástupca Ferenčík 
 • FEI grant - CHECkuP - Cognitive HEalthCare Platform, 2016-2017, zodpovedný riešiteľ Miškuf, zástupca Tomáš Lojka 
 • KEGA - CyberLabTrainSystem - demonštrátor a trenažér informačno-riadiaceho systému - inovácia, 2015-2017,zodpovedná riešiteľka Iveta Zolotová, zástupca Peter Papcun
 • Tatrabanka - E-talent - Castle - Comfortable and SmarT Living Expanded, 2016 - zodpovedný riešiteľ Peter Papcun
 • FEI TUKE grant - Data acquisition and processing with IoT and cloud technologies in smart industry, 2015-2016,  zodpovedný riešiteľ Tomáš Lojka
 • KEGA - CyberLabTrainSystem – demonštrátor a trenažér informačno-riadiaceho systému, KEGA č. 021TUKE-4/2012, 2012-2014, zodpovedná riešiteľka Iveta Zolotová
 • KEGA - CyberEduCentre – Kybernetické edukačné centrum, zodpovedná riešiteľka Iveta Zolotová 
 • VEGA - Dynamické hybridné architektúry v multiagentových sieťových riadiacich systémoch, VEGA č. 1/0286/11, zodpovedny riešiteľ Ján Sarnovský, IKS riešitelia
 • KEGA - Vypracovanie moderných vysokoškolských učebníc pre ťažiskové jednotky nového transformovaného študijného programu “Kybernetika a informačno-riadiace systémy” na druhom stupni štúdia (KEGA č. 034TUKE-4/2011, zodpovedná riešiteľka doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD., IKS riešitelia
 • APVV – Výskumný grant, Analýza fluorescenčného obrazu nepravidelných buniek s cieľom nedeštruktívnej kvantifikácie DNA. ÚEF SAV + FEI TUKE + PF UPJŠ, 2008-2010, zodpovedná riešiteľka za FEI TUKE Iveta Zolotová
 • KEGA - CyberVirtLab – Monitorovanie reálnych a supervízne riadenie simulovaných systémov, 2006-2008, KEGA č.3/4230/06, zodpovedná riešiteľka Iveta Zolotová
 • KEGA - Monitorovanie reálnych a supervízne riadenie simulovaných procesov – virtuálne laboratórium IIRS, 2003-2005, KEGA č.3/120 603, zodpovedná riešiteľka Iveta Zolotová
 • a staršie

Európske fondy

 

Wednesday the 22nd. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.