Zoznam registrovaných publikácií - nájdete tu

 

Dizertačné práce – školiteľka prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.

Obhájené

 1. Ing. Erik Kajáti, PhD.Inteligentná interoperabilita človeka a systému s podporou výpočtov na hrane siete / Edge-enabled Approach for Intelligent Human-System Interoperability - 2020
 2. Ing. Jozef Mocnej, PhD.  - Quality-enabled Decentralized IoT Architecture for Efficient Resources Utilisation - 2019
 3. Ing. Martin Miškuf, PhD. - Edge-enabled Framework for Monitoring Quality of HealthCare / Edge-enabled framework pre monitorovanie kvality zdravotnej starostlivosti - 2018
 4. Ing. Tomáš Lojka, PhD. - Servisne orientovaná architektúra pre zber dát & vzdialené riadenie - smart IIoT brána / Service oriented architecture for data acquisition & remote control – smart IIoT gateway - 2017
 5. Ing. Peter Michalik, PhD. - Návrh metodiky pre podporu vhodných riešení dátovej analýzy / Design of Methodology to Support Decison Making in the field of Data Analysis - 2016
 6. Ing. Roman Mihaľ, PhD. - Manažment incidentov ako podpora rozhodovania a riadenia v systémoch SCADA/HMI / Incident Management as Decision and Control Support in SCADA/HMI Systems - 2015
 7. Ing. Ján Štofa, PhD. - Procesné modelovanie a jeho vplyv na stratégiu riadenia podniku so zreteľom na aspekt bezpečnosti vo vzájomnej interakcii so sociálnym webom / Process Modeling and its Impact on Business Management Strategy in Terms of Security, 2015
 8. Ing. Peter Kubičko, PhD. - Referenčný rámec pre rozvoj inovácií a jeho integrácia do podnikovej architektúry / The Reference Framework for Innovation Development and its Integration into Enterprise Architecture - externe – 2015
 9. Ing. Rastislav Hošák, PhD. - Príspevok k návrhu informačno-riadiacich systémov strednej úrovne riadenia s využitím procesného modelu / Contribution to design of information-control systems of middle control level by using proces modelling – 2012
 10. Ing. Miloš Pavlík, PhD. - Bezpečnosť SCADA systémov postavených na báze virtualizačných technológií / Security of SCADA systems based on virtualization technology - 2012    
 11. Ing. Marián Bakoš, PhD. - Príspevok k segmentácii obrazov použitím deformovateľných modelov a kombinovaných metód ich inicializácie / Contribution to the image segmentation using deformable models and composite methods of their initialization - 2012
 12. Ing. Peter Karch, PhD. - Moderné prístupy v segmentácií obrazov s dôrazom na Graph cut metódu - 2011
 13. Ing. Erna Demjén, PhD. - Segmentácia obrazov vláknitých objektov použitím modelov na báze minimalizácie energie - 2009

 Prebiehajúce štúdium

 1. Ing. Ladislav Pomšár - Metódy hlbokého učenia v úlohach videnia a Healthcare / Deep learning Methods for Vision and Healthcare - 3. ročník, externé
 2. Ing. Alexander Brecko - Cognitive Healthcare platform - personalizované modely, výpočty a analýza údajov s podporou UI a ML / Cognitive Healthcare platform - 2. ročník, v spolupráci so Siemens Healthineers s.r.o. , 2. ročník, denné
 3. Ing. Maroš Krupáš - Digitálne dvojča, Stroj a človek - Industry 4.0/5.0 - Transportation, Healthcare, Robotics, Manufacturing/Digital Twin, Machine and Human - Industry 4.0/5.0 - Transportation, Healthcare, Robotics, Manufacturing

 Neukončené štúdium - 8 doktorandi - školiteľská podpora už neprebieha.

 

Dizertačné práce – školiteľ doc. Dr. Ing. Ján Vaščák

Obhájené

 1. Ing. Michal Puheim, PhD. - Fuzzy kognitívne mapy pre úlohy riadenia v inteligentnom priestore / Fuzzy Cognitive Maps for Control Tasks in Intelligent Space -
 2. Ing. Jakub Hvizdoš, PhD. - Všadeprítomná robotika v inteligentnom priestore / Ubiquitous Robotics in Intelligent Space
 3. Ing. Martin Čertický, PhD. - Gameplay Experience: Psychofyziologické príznaky a strojové učenie v oblasti digitálnej zábavy / Gameplay Experience: Psychophysiological Indicators and Machine Learning in Digital Entertainment

 Prebiehajúce štúdium

 1. Ing. Dušan Herich - Inteligentná navigácia v oblasti počítačových rojov prostriedkami IoT a cloudových technológií / Cloud-based Intelligent navigation in Swarm Robotics by Menas of IoT - 2. ročník, denné
 2. Ing. Dušan Zagata - Výpočty na hrane pre potreby inteligentného priestoru / Edge-computing for Needs of Intelligent Space, 1. ročník, externé  

 

Dizertačné práce – školiteľ doc. Ing. Peter Papcun, PhD.

 1. Ing. Kristián Mičko - Počítačové videnie založené na výpočtoch na hrane siete v doprave / Computer vision based on edge computing in transportation - 2. ročník, s podporou APVV, denné
 2. Ing. Ľubomír Urblík - EdgeAI - Intelligentné snímanie a výpočty - Industry 4.0/5.0 - Transpotation, Healthcare, Robotics, Manufacturing / Intelligent sensing and computing - Industry 4.0/5.0 - Transpotation, Healthcare, Robotics, Manufacturing

 

Projekty a granty

Medzinárodné

Národné

 • Nadácia Tatrabanky - digital-pre-vysokoskolakov - ArtiPark 2 - Artificial Parkinson, 2022,   zodpovený riešiteľ Michal Podžuban
 • TUKE výskumný grant pre mladých vedeckých pracovníkov, AAIE – Akcelerácia umelej inteligencie na hrane siete, 2022, zodpovený riešiteľ Alexander Brecko
 • Nadácia Tatra Banky - RoboSwarmNET, 2022, zodpovený riešiteľ Dušan Herich
 • FEI grant - Robotické videnie v inteligentnom priestore, 2022, zodpovený riešiteľ Peter Papcun
 • ENISaC - Edge eNabled Intelligent Sensing and Computing, APVV-20-0247, 2021-2024, zodpovedná riešiteľka Iveta Zolotová
 • Siemens Heathineers - Intelligent Health Lab-Siemens Healthineers Space, 2019-2023, zodpovedná riešiteľka Iveta Zolotová
 • VEGA, EDEN - Edge-enabled inteligentné systémy, 1/0480/22, 2022 - 2025, zodpovedný riešiteľ Peter Papcun
 • FEI grant - ACNE - Accelerating computations on the network’s edge, FEI-2021-81, 2021, zodpovedný riešiteľ Ladislav Pomšár
 • Nadácia Tatrabanky - ARTIpark - AI powered Parkinson diagnosis, 2020, zodpovedný riešiteľ Ladislav Pomšár
 • KEGA - Smart Industry/Architektúry inteligentných informačných a kybernetických systémov, 2018-2020, 033TUKE-4/2018, zodpovedná riešiteľka Iveta Zolotová, zástupca Peter Papcun
 • VEGA - Inteligentné kyber-fyzikálne systémy v heterogénnom prostredí s podporou IoE a cloudových služieb, 2017-2020, 1/0663/17, zodpovedná riešiteľka Iveta Zolotová, zástupca Peter Papcun
 • FEI grant - Kognitívne laboratórium - inteligentná interakcia medzi človekom a systémom pre well-being, 2020, zodpovedná riešiteľka Dominika Čupková, zástupca Erik Kajáti
 • Nadácia US Steel - Výskum a inovácie v laboratóriách pre Inteligentné systémy a robotiku/Smart Industry, 2019, zodpovedná riešiteľka Iveta Zolotová 
 • FEI Grant - Intelligent Lab Space - towards intelligent human-system interoperability, 2019, zodpovedný riešiteľ Erik Kajáti 
 • Nadácia Tatrabanky - Kvalita vzdelávania - MILEAGE - Machine Learning Generation - 2018-2019, zodpovedný riešiteľ Erik Kajáti
 • Nadácia Tatrabanka - IoTNET - Take your kowledge to the edge, 2018 - zodpovedný riešiteľ Martin Miškuf
 • FEI grant - Decentralizovaná IoT architektúra pre efektívne využívanie dostupných zdrojov, FEI-2017-46, 2017-2018,  zodpovedný riešiteľ Jozef Mocnej
 • NadáciaTatrabanky - Študenti do sveta - Výskumný pobyt - University of Auckland, New Zealand, 2017-2018, Martin Miškuf
 • NadáciaTatrabanky - Business Idea - startUp Enterprise IoTNet - pozvánka do finále 2017 - zodpovedný riešiteľ Martin Miškuf
 • NadáciaTatrabanky - Kvalita vzdelávania - Quo vadis Smart Industry/Industry 4.0?, 2017, zodpovedná riešiteľka Zolotová, zástupca Papcun 
 • NadáciaTatrabanky - E-talent - REPAIR - REhabilitation PlAtform ImpRovement, 2017, zodpovedný riešiteľ Bundzel, zástupca Ferenčík 
 • FEI grant - CHECkuP - Cognitive HEalthCare Platform, 2016-2017, zodpovedný riešiteľ Miškuf, zástupca Tomáš Lojka 
 • KEGA - CyberLabTrainSystem - demonštrátor a trenažér informačno-riadiaceho systému - inovácia, 2015-2017,zodpovedná riešiteľka Iveta Zolotová, zástupca Peter Papcun
 • Tatrabanka - E-talent - Castle - Comfortable and SmarT Living Expanded, 2016 - zodpovedný riešiteľ Peter Papcun
 • FEI TUKE grant - Data acquisition and processing with IoT and cloud technologies in smart industry, 2015-2016,  zodpovedný riešiteľ Tomáš Lojka
 • KEGA - CyberLabTrainSystem – demonštrátor a trenažér informačno-riadiaceho systému, KEGA č. 021TUKE-4/2012, 2012-2014, zodpovedná riešiteľka Iveta Zolotová
 • KEGA - CyberEduCentre – Kybernetické edukačné centrum, zodpovedná riešiteľka Iveta Zolotová 
 • VEGA - Dynamické hybridné architektúry v multiagentových sieťových riadiacich systémoch, VEGA č. 1/0286/11, zodpovedny riešiteľ Ján Sarnovský, IKS riešitelia
 • KEGA - Vypracovanie moderných vysokoškolských učebníc pre ťažiskové jednotky nového transformovaného študijného programu “Kybernetika a informačno-riadiace systémy” na druhom stupni štúdia (KEGA č. 034TUKE-4/2011, zodpovedná riešiteľka doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD., IKS riešitelia
 • APVV – Výskumný grant, Analýza fluorescenčného obrazu nepravidelných buniek s cieľom nedeštruktívnej kvantifikácie DNA. ÚEF SAV + FEI TUKE + PF UPJŠ, 2008-2010, zodpovedná riešiteľka za FEI TUKE Iveta Zolotová
 • KEGA - CyberVirtLab – Monitorovanie reálnych a supervízne riadenie simulovaných systémov, 2006-2008, KEGA č.3/4230/06, zodpovedná riešiteľka Iveta Zolotová
 • KEGA - Monitorovanie reálnych a supervízne riadenie simulovaných procesov – virtuálne laboratórium IIRS, 2003-2005, KEGA č.3/120 603, zodpovedná riešiteľka Iveta Zolotová
 • a staršie

Európske fondy

 

Monday the 30th. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.