Hlavná stránka - Anotácia projektu

Anotácia projektu

Projekt inovoval existujúci demonštrátor a trenažér inteligentného informačno-riadiaceho systému CyberLabTrainSystem na báze emergencie a synergie najnovších vzdelávacích, výskumných a inovačných trendov v odbore Kybernetika a príbuzných odborov.

Boli v ňom vytvorené nové moderné a vyradili sa zastaralé laboratórne prípadové štúdie s podpornými výučbovými materiálmi na báze klasických a moderných inteligentných metód monitorovania a riadenia, dostupných informačno-komunikačných nástrojov, platforiem a architektúr.

Inovácia bola realizovaná hlavne vytvorením novej skupiny demonštračných a tréningových častí pre modelovanie, simuláciu a riadenie rôznych typov procesov či systémov, napr. pre dynamické systémy, procesy s diskrétnymi udalosťami, analýzu údajov a to pre rôzne aplikačné oblasti, napr. pre výrobu, robotiku, zdravie, business. Existujúci hierarchický informačný a riadiaci systém bol inovovaný na sieťový v zmysle konceptov architektúr RAMI 4.0/IIRA a vízie Industry 4.0., s aplikáciou moderných komponentov, napr. internet všetkého (vecí, ľudia, procesy, údaje), smart senzory, senzorové siete, počítačové videnie, inteligentné riadenie a komunikácie, robotika, analýza údajov a edge/fog/cloud výpočty. Prípadovými štúdiami sú napr. multirobotické pracovisko s kinectom s prepojením až na cloudové služby, inteligentný domček s IoT hubom, pracovisko počítačového videnia a 3D zobrazovania, gulôčka na tyči, gulôčka na rovine, acrobot, pendubot, križovatka, priemyselný IoT smerovač, výťah.

Využitie CyberLabTrainSystemu vo vzdelávaní prispeje k podpore a overeniu teoretických vedomostí z rôznych predmetov aj typu záverečných prác a to aj cez praktické vyučovanie či transfér výsledkov z aplikovaného výskumu či inovačnej spolupráce s praxou.