Výučbové materiály

  • Simulačné modely mechatronických systémov Výučbový materiál je určený pre študentov Bc. stupňa štúdia v obore Kybernetika pre predmety, ktoré sa zaoberajú modelovaním a simuláciou fyzikálnych kybernetických systémov. Prezentuje postup pre zostavenie matematicko; – fyzikálneho a simulačného modelu mechatronického systému; - guľôčka na tyči s testovaním modelu na rôzne typy vstupných signálov; - 3D vizualizácia mobilných robotov; - OpenGL a dynamické systémy
    Riešenie optimalizačných úloh Výučbový materiál slúži pre študentov Bc. stupňa štúdia v odbore Kybernetika a Hospodárska informatika na zoznámenie sa s vybranými funkciami Optimization Toolboxu programového prostredia MATLAB a s možnosťami ich využitia pri riešení typových úloh. Uvádza charakter úlohy, pre ktorú sú jednotlivé funkcie určené, popis vstupných/výstupných parametrov jednotlivých funkcií. Taktiež pojednáva o použitých numerických metódach a ich efektívnosti pri riešení. Všetky funkcie sú názorne použité na riešenie vzorových príkladov. - pdf príloha Riešenie optimalizačných úloh s využitím optimatization toolboxu programového prostredia MATLAB
    Simulačné modely fyzikálnych systémov Výučbové materiály  sú určené pre študentov Bc. štúdia v odbore Kybernetika pre predmety, ktoré sa zaoberajú modelovaním, riadením a simuláciou fyzikálnych kybernetických systémov. T1_Zostavenie systému tlmenia automobilu v prostredí MATLAB/Simulink a SimMechanics – prezentuje riešenie úlohy pre získanie matematického a simulačného modelu fyzikálneho systému „tlmenia automobilu“ s využitím možností programovania v Toolbox-e SimMechanics, T2_Vytvorenie prepojenia medzi simulačným prostredím Matlab/Simulink a vizualizačným prostredím Intouch – ilustruje riešenie úlohy prepojenia sim. prostredia Matlab/Simulink s vizualizačným prostredím Intouch s využitím DDE rozhrania s verifikáciou na simulácii prechodových dejov riadenia hydraulického systému, T3_ Modelovanie a riadenie dynamického systému s hybridnou dynamikou pomocou jazyka Hysdel – ilustruje modelovanie a možnosti riadenia fyzikálneho systému s hybridnou dynamikou v Matlabe s využitím funkcií nástroja Hysdel, T4_ Vytvorenie riadenia pre model udalostného systému výťah – ilustruje postup vytvárania riadenia udalostných systémov pomocou SLC automatu, ktorý pozostáva z návrhu vývojového diagramu, vytvorenia projektu a naprogramovania SLC použitím rebríkových schém.
    Zostavenie modelu systému s diskrétnymi udalosťami a realizácia informačných systémov výrobných procesov Výučbový materiál je určený pre študentov Bc. a Ing. štúdia v odbore Kybernetika a odbore Hospodárska informatika, ktorý sa zaoberá metodikou návrhu logického a fyzického dátového modelu relačnej databázy s využitím nástrojov od firmy Oracle. T5 - Tvorba logického a fyzického dátového modelu relačnej databázy pomocou nástrojov od firmy Oracle- v tutoriáli je detailne ilustrovaný postup práce potrebnej pre realizáciu dátového modelu na logickej a fyzickej úrovni a jeho následná implementácia do databázového systému. Tento proces je nevyhnutnou časťou procesu tvorby informačných systémov, ako aj ich manažérskej nadstavby a má výukový potenciál hlavne pri výuke predmetu Manažérske informačné systémy na druhom stupni štúdia.
    Procesné modelovanie a jeho vplyv na stratégiu riadenia podniku z pohľadu bezpečnosti Výučbový materiál je určený pre študentov v odbore Kybernetika a hospodárska informatika - Stratégia riadenia podniku, bezpečnosť ako samostatný aspekt stratégie riadenia podniku, metódy a nástroje modelovania procesov v podniku, modelovanie procesov ako nástroj riadenia bezpečnosti podniku.