Anotácia

Kybernetické edukačné centrum (KEGA 037-011TUKE-4/2010) podporuje výskum a rozvoj vzdelávania v študijných programoch v odboroch kybernetika, automatizácia, priemyselná a hospodárska informatika a v ďalších príbuzných odboroch na báze najnovších technológií. Centrum integruje a rozvíja existujúce výučbové a trénovacie portály a distribuované laboratória pracoviska s cieľom dosiahnutia synergetického efektu. Obsahuje také funkcionality, ako sú napr. modelovanie a riadenie reálnych a simulovaných dynamických systémov, sprístupňuje elektronické výučbové materiály vybraných predmetov z odboru kybernetika a príbuzných odborov, či e-testovanie vedomostí študentov. Navrhnuté centrum, hlavne jeho úplne nový centrálny portál obsahuje aj prvky adaptívneho webu vytvoreného na báze neurónových sietí s pravidlami Hebbovho učenia. Takáto adaptibilita nie je bežná vo výučbových portáloch. Projekt je kompatibilný s európskym projektom Enhanc-Life-Long-Learning-EIE Community.
     ©2011 CyberEduCentre