Hlavná stránka - Anotácia projektu

Výučbové materiály

 • Simulačné modely mechatronických systémov Výučbový materiál je určený pre študentov Bc. stupňa štúdia v obore Kybernetika pre predmety, ktoré sa zaoberajú modelovaním a simuláciou fyzikálnych kybernetických systémov. Prezentuje postup pre zostavenie matematicko; – fyzikálneho a simulačného modelu mechatronického systému; - guľôčka na tyči s testovaním modelu na rôzne typy vstupných signálov; - 3D vizualizácia mobilných robotov; - OpenGL a dynamické systémy
  Riešenie optimalizačných úloh Výučbový materiál slúži pre študentov Bc. stupňa štúdia v odbore Kybernetika a Hospodárska informatika na zoznámenie sa s vybranými funkciami Optimization Toolboxu programového prostredia MATLAB a s možnosťami ich využitia pri riešení typových úloh. Uvádza charakter úlohy, pre ktorú sú jednotlivé funkcie určené, popis vstupných/výstupných parametrov jednotlivých funkcií. Taktiež pojednáva o použitých numerických metódach a ich efektívnosti pri riešení. Všetky funkcie sú názorne použité na riešenie vzorových príkladov. - pdf príloha Riešenie optimalizačných úloh s využitím optimatization toolboxu programového prostredia MATLAB
  Simulačné modely fyzikálnych systémov Výučbové materiály  sú určené pre študentov Bc. štúdia v odbore Kybernetika pre predmety, ktoré sa zaoberajú modelovaním, riadením a simuláciou fyzikálnych kybernetických systémov. T1_Zostavenie systému tlmenia automobilu v prostredí MATLAB/Simulink a SimMechanics – prezentuje riešenie úlohy pre získanie matematického a simulačného modelu fyzikálneho systému „tlmenia automobilu“ s využitím možností programovania v Toolbox-e SimMechanics, T2_Vytvorenie prepojenia medzi simulačným prostredím Matlab/Simulink a vizualizačným prostredím Intouch – ilustruje riešenie úlohy prepojenia sim. prostredia Matlab/Simulink s vizualizačným prostredím Intouch s využitím DDE rozhrania s verifikáciou na simulácii prechodových dejov riadenia hydraulického systému, T3_ Modelovanie a riadenie dynamického systému s hybridnou dynamikou pomocou jazyka Hysdel – ilustruje modelovanie a možnosti riadenia fyzikálneho systému s hybridnou dynamikou v Matlabe s využitím funkcií nástroja Hysdel, T4_ Vytvorenie riadenia pre model udalostného systému výťah – ilustruje postup vytvárania riadenia udalostných systémov pomocou SLC automatu, ktorý pozostáva z návrhu vývojového diagramu, vytvorenia projektu a naprogramovania SLC použitím rebríkových schém.
  Zostavenie modelu systému s diskrétnymi udalosťami a realizácia informačných systémov výrobných procesov Výučbový materiál je určený pre študentov Bc. a Ing. štúdia v odbore Kybernetika a odbore Hospodárska informatika, ktorý sa zaoberá metodikou návrhu logického a fyzického dátového modelu relačnej databázy s využitím nástrojov od firmy Oracle. T5 - Tvorba logického a fyzického dátového modelu relačnej databázy pomocou nástrojov od firmy Oracle- v tutoriáli je detailne ilustrovaný postup práce potrebnej pre realizáciu dátového modelu na logickej a fyzickej úrovni a jeho následná implementácia do databázového systému. Tento proces je nevyhnutnou časťou procesu tvorby informačných systémov, ako aj ich manažérskej nadstavby a má výukový potenciál hlavne pri výuke predmetu Manažérske informačné systémy na druhom stupni štúdia.
  Procesné modelovanie a jeho vplyv na stratégiu riadenia podniku z pohľadu bezpečnosti Výučbový materiál je určený pre študentov v odbore Kybernetika a hospodárska informatika - Stratégia riadenia podniku, bezpečnosť ako samostatný aspekt stratégie riadenia podniku, metódy a nástroje modelovania procesov v podniku, modelovanie procesov ako nástroj riadenia bezpečnosti podniku.

Prezentácie

Publikácie

 • AFC Industry IoT Gateway for Cloud Connectivity / I. Zolotová, M. Bundzel, T. Lojka - 2015. In: Advances in Production, Management Systems: Innovative Production Management
  Towards Sustainable Growth. APMS 2015: International Conference on Advances in Production Management Systems:5-9 September 2015, Tokyo, Japan. Vol. 460, Part 2 (2015), pp.
  59-66. - ISBN 9783319227597ISBN 978-331922758-0 50%
 • ADF Industrial Gateway for Data Acquisition and Remote Control / T. Lojka, M. Bundzel, I. Zolotová - 2015. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Vol 15 (2015), pp.43-48. - ISSN
  1335-8243 50%
 • ADF SOA vzdialeného riadenia na báze priemyselného smerovača, VPN servera a mobilného klienta / Iveta Zolotová ... [et al.] - 2015.In: ATP Journal. Roč. 22, č. 6 (2015), s. 36-38. - ISSN 1335-2237 50%
 • AFC Analysis of Data from the Monitoring Environment to Improve It Processes / P. Michalik, S. Polačková, I. Zolotová - 2015. In: IEEE 19th International Conference on Intelligent Engineering Systems: 3-5 September 2015, Bratislava, Slovakia, pp.427-432. - ISBN: 978-1-4673-7938-0 30
 • AFC Web Technologies in Industry HMI / T. Lojka, P. Šatala, J. Mocnej, I. Zolotová - 2015 In: IEEE 19th International Conference on Intelligent Engineering Systems: 3-5 September 2015, Bratislava, Slovakia, pp.103-106. - ISBN: 978-1-4673-7938-0 30
 • AFC Design of Models for the Selection of the Suitable Platform in the Area Of Data Analysis / P. Michalik, I. Zolotová - 2015 In: IEEE 13th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics: 17 - 19 September, Subotica, Serbia, pp. 79-84. - ISBN: 978-1-4673-9388-1 50
 • AED Realization of Production Process Information system on RDBS oracle base / Ján Čabala, Ján Jadlovský, Katarína Dujavová - 2015. In: Electrical Engineering and Informatics 6 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2015 s. 791-796. - ISBN 978-80-553-2178-3 20
  AED 3D visualization of mechatronic systems using OpenGL / Jakub Čerkala, Anna Jadlovská, Štefan Szürös - 2015. In: Electrical Engineering and Informatics 6 :Proceedings of the Faculty
  of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2015 S. 351-356. - ISBN 978-80-553-2178-3 30
 • AED Modeling and Control of Mobile Robot with Differential Chassis / Jakub Čerkala, Anna Jadlovská, Tomáš Klein - 2015.In: Electrical Engineering and Informatics 6 :proceedings
  of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2015 S. 656-661.  ISBN 978-80.553-2178-3 30
 • AED Neural Model in Mobile Robot Trajectory Following Task / Anna Jadlovská, Jakub Čerkala, Matúš Tomčák - 2015. In:Electrical Engineering and Informatics 6 : proceedings of
  the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2015 S. 739-744. - ISBN 978-80-553-2178-3 20
 • AED Design of adaptive control algorithm of mechatronic system Ball&Plate / Matej Oravec, Anna Jadlovská, Dana Novisedláková - 2015. In: Electrical Engineering and Informatics 6 :  proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2015 S. 500-505. - ISBN 978-80-553-2178-3 20
 • AED Modelling a Crossroad as a Discrete Event System in Matlab / Matej Oravec, Anna Jadlovská, Štefan Tutko - 2015. In: Electrical Engineering and Informatics 6 :proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2015 S.662-667. - ISBN 978-80-553-2178-3 20
 • AED Image Processing for Localization of Mobile Robots / Ján Jadlovský, Michal Varga, Michal Kopčík - 2015. In: Electrical Engineering and Informatics 6 : proceedings of the Faculty
  of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. -Košice : FEI TU, 2015 S. 574-577. - ISBN 978-80-553-2178-3 20
 • AED Introduction into maze mapping and the shortest path finding / Ján Jadlovský, Michal Kopčík, Simona Segiňáková - 2015. In: Electrical Engineering and Informatics 6 :proceedings of
  the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2015 S. 621-625. - ISBN 978-80-553-2178-3 20
 • AED Analysis of particle trajectories in video sequences of a multiparticle system of magnetic dipoles / Anna Jadlovská, Slávka Jadlovská, Peter Rabatin - 2015. In: Electrical Engineering
  and Informatics 6 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2015 S. 380-385. - ISBN 978-80-553-2178-3 20
 • AFD Design of Decision Support System in Data Analysis Area. /Peter Michalik - 2015. In: SCYR 2015. - Košice : TU, 2015 S. 200-202. - ISBN 978-80-553-2130-1 100
 • AFD Data Analyses with Use of Business Intelligence and Big Data with Focus on Industrial Systems / Martin Miškuf - 2015. In: SCYR 2015. - Košice : TU, 2015 S. 196-199. - ISBN 978-80-553-2130-1 100
 • AFD Security of digital assets and anonymity of the owner / Ján Štofa - 2015. In: SCYR 2015. - Košice : TU, 2015 S. 289-290. - ISBN 978-80-553-2130-1 100
 • AFD Data acquisition and remote control with SOA and CPS / Tomáš Lojka - 2015. In: SCYR 2015. - Košice : TU, 2015 S. 194-195. - ISBN 978-80-553-2130-1 70
 • AFC Program Tools for Modeling and Control of Underactuated Mechanical Systems / S. Jadlovská, M. Kentoš, L. Koska, J. Sarnovský - 2015. In: Conference Proceeding - Technical Computing, Praha, 2015 30
 • AFD Mapping of machine faults using tools of World Class Manufacturing / A. Novická, P. Papcun, I. Zolotová - 2016. In: SAMI 2016. - Danvers : IEEE, 2016 S. 223-227. - ISBN 978-1-4673-8739-2 100
 • AFD Innovation of Information Control System for Batching and Packaging Production Line of Pasta / Martin Miškuf, Peter Papcun, Dávid Kendi - 2016. In: SAMI 2016. - Danvers : IEEE,
  2016 P. 327-331. - ISBN 978-146738740-8 100
 • AFD Application of business intelligence solutions from microsoft and IBM on manufacturing data / Martin Miškuf, Iveta Zolotová, Michael Nemčík - 2016.In: SAMI 2016. - Danvers : IEEE, 2016 P. 41-45. - ISBN 978-146738740-8. 70
 • AFD Using information entropy in smart sensors for decentralized data acquisition architecture / Jozef Mocnej, Tomáš Lojka, Iveta Zolotová - 2016.In: SAMI 2016. - Danvers : IEEE, 2016 P. 47-50. - ISBN 978-1-4673-8739-2 70
 • AFD IoT gateway and industrial safety with computer vision / M. Zubaľ, T. Lojka, I. Zolotová - 2016.In: SAMI 2016. - Danvers : IEEE, 2016 P. 183-186. - ISBN 978-146738740-8.
  70
 • AFD Better IT services by means of data mining / Michal Vadovský ... [et al.] - 2016.In: SAMI 2016. - Danvers : IEEE, 2016 S. 187-192. - ISBN 978-1-4673-8739-2 50
  AFD Application of Stateflow Diagrams in Production Line Modeling / Ján Čabala, Ján Jadlovský - 2016.In: SAMI 2016. - Danvers : IEEE, 2016 P. 125-130. - ISBN 978-1-4673-8739-2 30
 • AFD Research Activities of the Center of Modern Control Techniques and Industrial Informatics / Ján Jadlovský ... [et al.] - 2016. In: SAMI 2016. - Danvers : IEEE, 2016 P. 279-285. - ISBN 978-1-4673-8739-2 20
 • AFD Comparison between multi-class classifiers and deep learning with focus on industry 4.0 / Martin Miškuf, Iveta Zolotová - 2016.In: 2016 Cybernetics & Informatics (K&I). - Danvers : IEEE, 2016 P. 1-5. - ISBN 978-150901834-5. 50
 • AFD Distributed Control System for Mobile Robots with Differential Drive / Ján Jadlovský, Michal Kopčík - 2016.In: 2016 Cybernetics & Informatics (K&I). - Danvers : IEEE, 2016 P. 1-5. - ISBN 978-1-5090-1832-1 20
 • ADF Nonholonomic Mobile Robot with Differential Chassis Mathematical Modelling and Implementation in Simulink with Friction in Dynamics / Jakub Čerkala, Anna Jadlovská - 2015.In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 15, č. 3(2015), s. 3-8. - ISSN 1335-8243 20
 • AFC Program Tools for Modeling and Control of Underactuated Mechanical Systems / Slávka Jadlovská ... [et al.] - 2015.In: Technical Computing Prague 2015. - Prague : University of Chemistry and Technology, 2015 P. 1-9. - ISBN 978-80-7080-936-5 - ISSN 2336-1662 20
 • AFD Methodology of Multi-objective Optimization of Assembly Lines / Ján Čabala - 2016. In: SCYR 2016. - Košice : TU, 2016 S. 172-173. - ISBN 978-80-553-2566-8 20
 • AFD Methodology for the Modelling of Mobile Robot with Differential Chassis / Jakub Čerkala - 2016. In: SCYR 2016. - Košice : TU, 2016 S. 170-171. - ISBN 978-80-553-2566-8 20
 • AFD Multilayer Motion Control System for Mobile Robots with Differential Drive / Michal Kopčík - 2016. In: SCYR 2016. - Košice : TU, 2016 S. 186-187. - ISBN 978-80-553-2566-20
 • AFD Fault Diagnosis of a Selected Model Application within the Distributed Control System / Matej Oravec - 2016. In: SCYR 2016. - Košice : TU, 2016 S. 122-123. - ISBN 978-80-553-2566-8 20
 • AFD 3D imaging and image processing – literature review / Michal Varga - 2016. In: SCYR 2016. - Košice : TU, 2016 S. 12-15. - ISBN 978-80-553-2566-8 20
 • AFD Cyber-Physical Systems, Modelling Framework and Application into Distributed Control Systems / Dominik Vošček - 2016. In: SCYR 2016. - Košice : TU, 2016 S. 88-91. - ISBN
  978-80-553-2566-8 20 Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA 28/43
 • AFD Data acquisition and SOA gateway / Tomáš Lojka - 2016.In: SCYR 2016. - Košice : TU, 2016 S. 92-93. - ISBN 978-80-553-2566-8 100
  AFD Application methods based on Deep Learning in solutions based on Internet of Everything / Martin Miškuf - 2016.In: SCYR 2016. - Košice : TU, 2016 S. 47-48. - ISBN  78-80-553-2566-8 100
 • AFD Design of Methodology to support Decision Making in the Field od Data Analysis / Peter Michalik - 2016.In: SCYR 2016. - Kosice : TU, 2016 S. 98-99. - ISBN 978-80-553-2566-8 100
 • AFD The Internet of Things trends and issues – a survey / Jozef Mocnej - 2016.In: SCYR 2016. - Kosice : TU, 2016 S. 245-246. - ISBN 978-80-553-2566-8 100
 • ADE IoT household controlled by cloud technology / Peter Papcun, Iveta Zolotová - 2016. In: International Journal of Internet of Things and Web Services. Vol. 1 (2016), p. 103-109.
 • ACE  2016 Mallorka, Spain - ISSN 2367-9115 90
 • ADM Model of cloud computing realisation on the base of infrastructure IaaS / Peter Peniak, Mária Franeková, Iveta Zolotová - 2016.In: Advances in Electrical and Electronic Engineering. Vol. 14, no. 2 (2016), p. 122-128. - ISSN 1336-1376 50
 • AED Information system of automated assembly line on RDBS Oracle base / Ján Jadlovský, Ján Čabala, Erik Hanc - 2016. In: Electrical Engineering and Informatics 7 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2016 S. 259-264. - ISBN 978-80-553-2599-6 20
 • ADF Smart Industry Priemysel 4.0 – dátová analytika v cloude (1) /Iveta Zolotová, Martin Miškuf, Marek Bundzel - 2016. In: ATP Journal. č. 8 (2016), s. 36-37. - ISSN 1335-2237 50
 • ADF Smart Industry Priemysel 4.0 – dátová analytika v cloude (2) /Iveta Zolotová, Martin Miškuf, Marek Bundzel - 2016. In: ATP Journal. č. 9 (2016), s. 46-47. - ISSN 1335-2237 50
 • ADF Publikácia_Pojem kolektívnej inteligencie v kontexte Priemysel 4.0 / Marek Bundzel, Peter Papcun, Tomáš Lojka, Iveta Zolotová Miškuf, - 2016. In: ATP Journal. č. 11 (2016), s. 42-43. - ISSN 1335-2237 100
 • AFC Cyber-Physical System Implementation into the Distributed Control System / Anna Jadlovská, Slávka Jadlovská, Dominik Vošček - 2016. In: Preprint of Proceedings of 14-th IFAC
  International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems, PDeS 2016, pp-375-381, 5-7 Oct, Brno Lednice 2016 20
 • AFC Control and Teleoperation of Robot Khepera via Android Mobile Device through Bluetooth and WiFi / Peter Papcun, Iveta Zolotova, Karim Tafsi - 2016. In: 14-th IFAC International
  Conference on Programmable Devices and Embedded Systems, PDeS 2016, ScienceDirect, IFAC-PapersOnLine 49-25 (2016) 188–193, 5-7 Oct, Brno Lednice 2016 50
 • AED Riadenie reálnej sústavy pomocou rozhrania LabJack / Peter Kuruc, Peter Papcun - 2016. In: Electrical Engineering and Informatics 7 : proceedings of the Faculty of Electrical
  Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2016 S. 597-601. - ISBN 978-80-553-2599-6 50
 • AED Simulačné a komunikačné aplikácie pre laboratórny model Mobilný kufor / Boris Šimko, Peter Papcun - 2016. In:Electrical Engineering and Informatics 7 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2016 S. 629-634. - ISBN 978-80-553-2599-6 50
 • AED Data Analysis Using Linear Mixed Models / Lenka Michňáková, Marek Bundzel - 2016. In: Electrical Engineering and Informatics 7 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2016 S. 114-119. - ISBN 978-80-553-2599-6 50
 • AED Implementácia inteligentného softwaru s využitím IBM Watson a Bluemix / Juraj Collinászy, Marek Bundzel - 2016. In: Electrical Engineering and Informatics 7 : proceedings of
  the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2016 S. 241-246. - ISBN 978-80-553-2599-6 50
 • AFC Industrial IoT Gateway with Machine Learning for Smart Manufacturing / Tomáš Lojka, Martin Miškuf, Iveta Zolotová - 2016.In: APMS 2016. - Cham: Springer, 2016 P. 759-766. -
  ISBN 978-3-319-51132-0 50 
 • ADD Modelling of hazards effect on safety integrity of open transmission systems / Karol Rástočný, Mária Franeková, Peter Holečko, Ivet Zolotová - 2016.In: Computing and Informatics.
  Roč. 35, č. 2(2016), s. 484-496. - ISSN 1335-9150 30
 • ADD Artificial intelligence aggregating oppinions of a group of people / Marek Bundzel, Jozef Lacko, Ján Zelenka, Tomáš Kasanický - 2016. In: Computing and Informatics. Roč. 35, č. 6
  (2016), s. 1491-1514. - ISSN 1335-9150 60
 • ADM Service-oriented architecture and cloud manufacturing / Tomáš Lojka, Marek Bundzel, Iveta Zolotová - 2016.In: Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 13, no. 6 (2016), p. 25-44. - ISSN
  1785-8860 30
 • ADF Intelligent positioning plate predictive control and concept of diagnosis system design / Matej Oravec, Anna Jadlovská - 2017. In: Journal of Manufacturing and Industrial Engineering (MIE). Roč. 15, č. 1-2 (2017), s. 1-9. - ISSN 1339-2972 20
 • ADE MATLAB-based Tools for Modelling and Control of Underactuated Mechanical Systems / Slávka Jadlovská, Lukáš Koska, Matej Kentos - 2017. In: Transactions on Electrical Engineering. Vol. 6, no. 3 (2017), p. 56-61. - ISSN 1805-3386 10
 • ADF Embedded Control System for Mobile Robots with Differential Drive / Michal Kopčík, Ján Jadlovský - 2017. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 17, č. 3 (2017), s. 42-47. -
  ISSN 1335-8243 10
 • ADF Solving optimal assembly line configuration task by multiobjective decision making methods / Ján Čabala, Ján Jadlovský - 2017. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 17, č. 2
  (2017), s. 53-60. - ISSN 1335-8243 10
 • ADF Modelling and control of a cyber-physical system represented by hydraulic coupled tanks / Dominik Vošček, Anna Jadlovská - 2017. In: SAMI 2017. - Danvers: IEEE, 2017 S. 439-444. -ISBN 978-1-5090-5654-5 30
 • AFD Data mining in cloud usage data with Matlab´s statistics and machine learning toolbox / Martin Miškuf, Peter Michalik, Iveta Zolotová - 2017. In: SAMI 2017. - Danvers: IEEE, 2017 S.
  000377-000382. - ISBN 978-1-5090-5654-5 60
 • AFD PI control of laboratory model elevator via ladder logic in PLC / Norbert Ferenčík, Ján Jadlovský, Michal Kopčík, Iveta Zolotová - 2017. In: SAMI 2017. - Danvers : IEEE, 2017 S.
  000383-000386. - ISBN 978-1-5090-5654-5 50
 • ADF Implementation of intelligent software using IBM Watson and Bluemix / Juraj Collinászy, Marek Bundzel, Iveta Zolotová - 2017. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 17, č. 1
  (2017), s. 58-63. - ISSN 1335-8243 50
 • AFD Advanced Analysis of Manufacturing Data in Excel and its Add-Ins / Erik Kajáti, Martin Miškuf, Peter Papcun - 2017. In: SAMI 2017. - Danvers : IEEE, 2017 pp. 491-496. - ISBN
  978-1-5090-5654-5 60
 • ADE Smart metering IoT solution based on NodeMCU for more accurate energy consumption analysis/ Martin Miškuf, Erik Kajáti, Iveta Zolotová International Journal of Internet of
  Things and Web Services, Volume 2, 2017, pp. 115-121, ISSN: 2367-9115 60
 • ADE IoT and Cloud Technology as Ubiquitous Computing in Case Study of Intelligent Household / Peter Papcun, Erik Kajáti, Iveta Zolotová, NAUN, Intrenational Journal of Computers, Volume 11, 2017, pp. 103-116, ISSN: 1998-4308 50
 • AFD Monitoring Infrastructure for Better Healthcare / Martin Miškuf, In: SCYR 2017. - Košice: TU, 2017 pp. 164-165 - 2017 - ISBN 978-80-553-3162-1 50
 • AFD Contribution to hybrid models of cyber-physical systems and their implementation into distributed control system / Dominik Vošček - 2017. In: SCYR 2017. - Košice: TU, 2017 S. 62-63. - ISBN 978-80-553-3162-1 10
 •  AFD Multi- objective Optimization and Decision Making Problems of Assembly Lines / Ján Čabala - 2017. In: SCYR 2017. - Košice: TU, 2017 S. 166-167. - ISBN 978-80-553-3162-1
  10
 • AFD Contribution to fault diagnosis methods of dynamic systems / Matej Oravec - 2017. In: SCYR 2017. - Košice : TU, 2017 S. 60-61. - ISBN 978-80-553-3162-1 10
 • AFD Progress in development of diagnostic system based on hardware and analytical redundancy / Michal Kopčík - 2017.In: SCYR 2017. - Košice: TU, 2017 S. 198-199. - ISBN
  978-80-553-3162-1 10
 • ADF Embedded Control System for Mobile Robots with Differential Drive / Michal Kopčík, Ján Jadlovský - 2017. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 17, č. 3 (2017), s. 42-47. -
  ISSN 1335-8243 10
 • ADF Solving optimal assembly line configuration task by multiobjective decision making methods / Ján Čabala, Ján Jadlovský - 2017. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 17, č. 2
  (2017), s. 53-60. - ISSN 1335-8243 10
 • AFD Priemysel 4.0 na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie FEI TU v Košiciach, / Iveta Zolotová, Peter Sinčák, Ján Paralič, 2. ročník medzinárodnej odbornej konferencie Progresívne
  prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií 19. až 20. október 2017, Vrátna dolina pri Terchovej, (zborík je v tlači) 100
 • AFD Business Rule Engine for Education in Virtual Laboratory CyberLabTrainSystem / Tomáš Lojka, Peter Papcun, Iveta Zolotová - 2017. In: SAMI 2017. - Danvers: IEEE, 2017 S.
  343-346. - ISBN 978-1-5090-5654-5 100

Laboratórne prípadové štúdie

 • Simulačné modely mechatronických systémov - mobilné roboty, acrobot, pendubot, gulôčka na rovine
 • Simulačné modely dopravných systémov - križovatka, semafór
 • Simulačný model poruchovosti výrobnej linky - Mapping of machine faults using tools of World Class Manufacturing
 • IoT a SOA v riadení, moderné architektúry Industry 4.0 a IITA
  • Industry IoT Gateway for Cloud Connectivity; Industrial Gateway for Data Acquisition and Remote Control
  • SOA vzdialeného riadenia na báze priemyselného smerovača, VPN servera a mobilného klienta
  • Web Technologies in Industry HM
  • Data acquisition and remote control with SOA and CPS
  • Security of digital assets and anonymity of the owners
 • Dátové modely
  • Analysis of data from the monitoring environment to Improve It Processes
  • Design of Models for the Selection of the Suitable Platform in the Area Of Data Analysis
  • Realization of production process information system on RDBS oracle base
  • Design of Decision Support System in Data Analysis Area
 • Procesné modely - Procesné modelovanie a jeho vplyv na stratégiu riadenia podniku z pohľadu bezpečnosti
 • Simulačné modely kyber-fyzikálnych systémov
  • Analysis with Use of Business Intelligence and Big Data with Focus on Industrial Systems
  • Nonholonomic Mobile Robot with Differential Chassis Mathematical Modelling and Implementation in Simulink with Friction in Dynamics
  • Program Tools for Modeling and Control of Underactuated Mechanical Systems
  • Research Activities of the Center of Modern Control Techniques and Industrial Informatics
  • Distributed Control System for Mobile Robots with Differential Drive
  • Cyber-Physical System Implementation into the Distributed Control System
  • Selected Methods of Predictive Control and Concept Design for Diagnosis System of Intelligent Positioning Plate
 • Model systému s diskrétnymi udalosťami - Application of Stateflow Diagrams in Production Line Modeling
 • Realizácia informačných systémov výrobných procesov - Information system of automated assembly line on RDBS Oracle base
 • Prípadové štúdie Internet of Everthings
  • IoT Household Controlledby Cloud Technology
  • Industrial IoT Gateway with Machine Learning for Smart Manufacturing
  • Using information entropy in smart sensors for decentralized data acquisition architecture
 • Komunikácie v laboratórnych modeloch
  • Control and Teleoperation of Robot Khepera via Android Mobile Device through Bluetooth and WiFi
  • Riadenie reálnej sústavy pomocou rozhrania LabJack
  • Simulačné a komunikačné aplikácie pre laboratórny model Mobilný kufor
 • Inteligencia v kontexte Industry 4.0 Implementácia inteligentného softvéru - s využitím IBM Watson a Bluemix
 • Cloudové služby  a Industry 4.0
  • Comparison between Multi-Class Classifiers and Deep Learning with focus on Industry 4.0
  • Priemysel 4.0 na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie FEI TU v Košiciach - Smart Industry / Industry 4.0
  • SOA v cloude - Smart Industry / Priemysel 4.0
  • Dátová analytika v cloude; - Better IT services by means of data mining
  • Data Analysis Using Linear Mixed Models

Anotácia projektu

Projekt inovoval existujúci demonštrátor a trenažér inteligentného informačno-riadiaceho systému CyberLabTrainSystem na báze emergencie a synergie najnovších vzdelávacích, výskumných a inovačných trendov v odbore Kybernetika a príbuzných odborov.

Boli v ňom vytvorené nové moderné a vyradili sa zastaralé laboratórne prípadové štúdie s podpornými výučbovými materiálmi na báze klasických a moderných inteligentných metód monitorovania a riadenia, dostupných informačno-komunikačných nástrojov, platforiem a architektúr.

Inovácia bola realizovaná hlavne vytvorením novej skupiny demonštračných a tréningových častí pre modelovanie, simuláciu a riadenie rôznych typov procesov či systémov, napr. pre dynamické systémy, procesy s diskrétnymi udalosťami, analýzu údajov a to pre rôzne aplikačné oblasti, napr. pre výrobu, robotiku, zdravie, business. Existujúci hierarchický informačný a riadiaci systém bol inovovaný na sieťový v zmysle konceptov architektúr RAMI 4.0/IIRA a vízie Industry 4.0., s aplikáciou moderných komponentov, napr. internet všetkého (vecí, ľudia, procesy, údaje), smart senzory, senzorové siete, počítačové videnie, inteligentné riadenie a komunikácie, robotika, analýza údajov a edge/fog/cloud výpočty. Prípadovými štúdiami sú napr. multirobotické pracovisko s kinectom s prepojením až na cloudové služby, inteligentný domček s IoT hubom, pracovisko počítačového videnia a 3D zobrazovania, gulôčka na tyči, gulôčka na rovine, acrobot, pendubot, križovatka, priemyselný IoT smerovač, výťah.

Využitie CyberLabTrainSystemu vo vzdelávaní prispeje k podpore a overeniu teoretických vedomostí z rôznych predmetov aj typu záverečných prác a to aj cez praktické vyučovanie či transfér výsledkov z aplikovaného výskumu či inovačnej spolupráce s praxou.